Home

Uganda Tea Development Agency

Your true partner in the tea industry

Announcement

IGARA GROWERS TE FACTORY LTD

ABAKOZI MWEENA HAMWE NABANTU MWEENA
ENDWARA YA CORONAVIRUS (COVID 19)

19/03/2020

Corona virus (COVID-19) ekatandikira omweihanga rya China kandi obwahati yagiire omunsi nyingi otwariremu namahanga agari omu Africa. Endwara egi erikweshushaniza na Rubyamira nekwata juba, nikyo Ministure yebyamagara neyehanangiriza abantu tweena kwerinda kandi nokukuratira engyenderwaho ezitirweho nobu erabe etakahikire omu Uganda ahakuba teine mubazi.
Endwara egi neija nomushwija, orukororo, okushasha amaraka, okwisya kubi nobundi bubonero nkobwa senyiga nka okubura amaani, ebihinzi, okufuniza.

EBI OSHEMERIRE KUKORA AHABWOKWERINDA OBURWAIRE OBU
1. Naba engaro zawe nasabuni namaizi kurungi nari okorese orikwesimura engaro nekintu ekirimu Alikoholo okwita obukooko omungaro zaawe.
2. Koresa akatambaara nari ekindi kintu waza kukorora nari okufuniza enyindo zaawe.
3. Noshabwa okutahika haihi nomuntu weena orikukorora nari okufuniza hakiri osigeho omwanya gwa mita emwe (1metre)
4. Yetantare okukwata omu maisho, amatu nari akanwa kawe ahakuba engaro zawe nizikwata ebintu bingi ebyakuba byine obukoko.
5. Kuwakukwatwa orukororo, omushwija nari okwisya kubi hikyirira eirwariro nari terera omushaho omushoborore okwori.
6. Abantu abaine oburwire bwa senyiga bakorese ebyokwesangira ahamaisho (masks) nari bagume omumaka gabo kwenda obutaturiza abandi bantu.
7. Yerinde orikwesangira ahanyindo neminwa waba noreberera omurwaire wa senyiga nari orukororo.
8. Guma okorese esabuni namaizi kusimura gye buri eizooba ebintu ebirikukozesibwa munonga abantu nkeminyoro yorwigi, enyingi zemotoka, nebindi nkebyo.
9. Abantu boona abarikuruga omumahanga ageine akakooko aka (COVID-19) nimushabwa okukuratira ebitirweho abashaho ahabishayi byenyonyi nari ensharasharo zamahanga.

EBI OTASHEMERIRE KUKORA
1. Oyerinde okukwata abantu omungaro nari kubayorana (hugging).
2. Okwirira haihi nomuntu weena aine oburwaire bwa senyiga.
3. Waba orwaire senyiga, yerinde okuza ahu abantu beteranire, nari omu ofisi . Guma owaawe okwerinda kuturiza abandi.
4. Otajwara ebirikukukingira aha maisho (face masks) waba otarwire oburwaire nko bwasenyiga
5. Otagira omubazi gwoona oguwayehereze orikweragurura wareeba warwara kureka ohikirire abashaho.
6. Reeka okucweraguza omubantu.
7. Oyerinde okuza omumahanga agu coronavirus yahikire. Kandi kukirabe nikyendwa gyezaho okukuratira amateeka agatirweho.
8. Oyerinde kutambura waba orwaire senyiga

MWERINDE!!!!!!!! (OKWERINDA NIKUKIRA OKUTAMBIZIBWA)